Home Language Lessons / Cours de Langues Price offer / Tarifs Shop ContactNew book - "Verwiesselungsgefor"


My book "Verwiesselunsggefor" is available!
A book with images to show how similar certain words are in Luxembourgish.
This book is the result of an idea to publish posters on social networks to create the awareness
to Luxembourgers and Luxembourgish learners that an accent, a trema too much or less, upper and lower
case can change the complete meaning of a word.

The book may be ordered here at 15€ (+ shipping fee 2€ for Luxembourg / 4€ for Europe) per bank transfer:

LU97 0019 9103 7216 2000
BCEELULL
Tania Hoffmann

or at these Internetshops:
www.EPubli.de
www.Amazon.de

Nouveau livre - "Verwiesselungsgefor"


Mon livre "Verwiesselungsgefor" est dispo!
Un livre avec des exemples simples en forme d'illustrations pour ne pas confondre des mots en luxembourgeois.
La publication et la diffusion d'affiches dans les réseaux sociaux étaient à la source de ce livre. Un accent, un tréma de trop ou en moins, l'emploi des majuscules/minuscules peuvent changer complètement le sens et la prononciation d'un mot luxembourgeois.

Le livre peut être commandé ici à 15€ (+ frais d'envoi 2€ pour le Luxembourg / 4€ pour l'Europe):

No compte :
LU97 0019 9103 7216 2000
BCEELULL
Tania Hoffmann

ou dans ces shops en ligne:
www.EPubli.de
www.Amazon.de


Neues Buch - "Verwiesselungsgefor"


Mein Buch "Verwiesselungsgefor" ist da!
Ein Buch mit einfachen Beispielen in Form von Bildern um Wörter im Luxemburgischen nicht zu verwechseln.
Dieses Buch entstand aus Plakaten, die in sozialen Netzwerken veröffentlicht wurden, um die Luxemburger, sowie alle Luxemburgisch Lernenden, darauf aufmerksam zu machen, dass ein Akzent, ein Umlaut/Trema mehr oder weniger, Gross-/Kleinschreibung den Sinn und die Aussprache eines Wortes vollständig verändern kann.

Das Buch kann hier bestellt werden für 15€ (+ Versand 2€ für Luxemburg / 4€ fir Europa) per Überweisung auf folgendes Konto:

LU97 0019 9103 7216 2000
BCEELULL
Tania Hoffmann

oder in diesen Online-Shops:
www.EPubli.de
www.Amazon.de

Neit Buch - "Verwiesselungsgefor"


Mäi Buch "Verwiesselungsgefor" ass do!
E Buch mat einfache Beispiller a Biller fir Wierder am Lëtzebuergeschen net ze verwiesselen.
Dëst Buch ass aus Plakater entstanen, déi an de sozialen Netzwierker verëffentlecht goufen, fir datt d'Lëtzebuerger an déi Leit, déi Lëtzebuergesch léieren, drop opmierksam ginn, datt en Accent, en Treema méi oder manner, Grouss-/Klengschreiwen, vill um Sënn an un der Aussprooch vun engem Wuert ausmaache kann.

D'Buch kann een hei bestellen fir 15€ (+ Versand 2€ fir Lëtzebuerg / 4€ fir Europa) per Iwwerweisung op:

LU97 0019 9103 7216 2000
BCEELULL
Tania Hoffmann

oder an dëse Shops um Internet:
www.EPubli.de
www.Amazon.de